جشنواره بازی های بومی محلی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان ، به همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد و همکاری هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی در رشته های ( دوغال بازی ، سنگ شیشو ، کوکو خراب ، جسیا ، الن چکو ، هفت پشکل وپرچکو ) برگزار شد .

جشنواره بازی های بومی محلی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان ، به همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد و همکاری هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی در رشته های ( دوغال بازی ، سنگ شیشو ، کوکو خراب ، جسیا ، الن چکو ، هفت پشکل وپرچکو ) برگزار شد .