جشن نشاط و شادابی همراه با اجرای بازی های بومی محلی با حضور هنرمندان استان کرمان وبه همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی روز شنبه ۹۷/۱/۴ ساعت ۱۰ صبح دردهستان خرمدشت شهرستان کوهبنان برگزار می گردد

جشن نشاط و شادابی همراه با اجرای بازی های بومی محلی با حضور هنرمندان استان کرمان وبه همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی روز شنبه ۹۷/۱/۴ ساعت ۱۰ صبح دردهستان خرمدشت شهرستان کوهبنان برگزار می گردد