جلسه هماهنگی مسابقات و جشنواره های نوروزی در روستاه های شهرستان کوهبنان باحضور نمایندگان ورزش روستایی

جلسه هماهنگی مسابقات و جشنواره های نوروزی در روستاه های شهرستان کوهبنان باحضور نمایندگان ورزش روستایی