شرکت نایب رئیس بانوان شهرستان ومربی والیبال در سمینارتخصصی پستهای والیبال که در روزهای ۱۷و۱۸اسفندماه با مدرسی جوادمهرگان برگزار می گردد

شرکت نایب رئیس بانوان شهرستان ومربی والیبال در سمینارتخصصی پستهای والیبال که در روزهای ۱۷و۱۸اسفندماه با مدرسی جوادمهرگان برگزار می گردد