حضور مدیرکل ورزش و جوانان در جمع بانوان ، سمینار تخصصی والیبال استان کرمان ٩۶/١٢/١٧

حضور مدیرکل ورزش و جوانان در جمع بانوان ، سمینار تخصصی والیبال استان کرمان ٩۶/١٢/١٧