کوهنوردی هفته هفدهم جمعه۹۶/۱۲/۴ به ارتفاعات دندونیه باب بلوچی رشک سفلی

کوهنوردی هفته هفدهم

جمعه۹۶/۱۲/۴

به ارتفاعات دندونیه

باب بلوچی رشک سفلی