عکس یادبود سمینار تخصصی کمیته های اموزش شهرستان های استان کرمان با حضور استاد جواد مهرگان و اقای ثابتی پور

عکس یادبود سمینار تخصصی کمیته های اموزش شهرستان های استان کرمان با حضور استاد جواد مهرگان و اقای ثابتی پور