بازدید مدیر کل اداره ورزش و جوانان از سالن های ورزشی و مشکلات اسکان زلزله زدگان مدیر کل اداره ورزش و جوانان از سالن های شهرستان کوهبنان و جور بازدید به عمل اوردند و درباره مشکلات پیرامون هزینه ها و اسکان زلزله زدگان با کارکنان اداره ورزش و جوانان صحبت کردند.

بازدید مدیر کل اداره ورزش و جوانان از سالن های ورزشی و مشکلات اسکان زلزله زدگان

مدیر کل اداره ورزش و جوانان از سالن های شهرستان کوهبنان و جور بازدید به عمل اوردند و درباره مشکلات پیرامون هزینه ها و اسکان زلزله زدگان با کارکنان اداره ورزش و جوانان صحبت کردند.