برگزاری مسابقات هندبال دختران تیم مدرسه رسالت مقام اول مدرسه بهشتی مقام دوم مدرسه شهدا مقام سوم راکسب نموند.

برگزاری مسابقات هندبال دختران

تیم مدرسه رسالت مقام اول

مدرسه بهشتی مقام دوم

مدرسه شهدا مقام سوم

راکسب نموند.