جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان کوهبنان تشکیل شد ودرزمینه اجرای بهینه این طرح با برنامه های متنوع ورزشی وهمگانی برنامه ریزی شد.

جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان کوهبنان تشکیل شد ودرزمینه اجرای بهینه این طرح با برنامه های متنوع ورزشی وهمگانی برنامه ریزی شد.