شرکت دونفرازمربیان بانوان شهرستان درکارگاه تمرینات توپ مدیسن بال بامدرسی اقای ساسان موسوی درمدرسه عالی ورزش استان کرمان امروز ۱۲ابانماه

شرکت دونفرازمربیان بانوان شهرستان درکارگاه تمرینات توپ مدیسن بال بامدرسی اقای ساسان موسوی درمدرسه عالی ورزش استان کرمان امروز ۱۲ابانماه