دوره آموزشی مکمل، تغذیه وآسیب شناسی ورزشی ویژه مربیان، داوران ومسئولین باشگاه های ورزشی شهرستان کوهبنان باهمکاری هیات پزشکی ورزشی استان وشهرستان درمحل سالن کنفرانس آموزش وپرورش باحضور دکتر عرفانی و دکتر مهرتاش برگزارشد.

دوره آموزشی مکمل، تغذیه وآسیب شناسی ورزشی ویژه مربیان، داوران ومسئولین باشگاه های ورزشی شهرستان کوهبنان باهمکاری هیات پزشکی ورزشی استان وشهرستان درمحل سالن کنفرانس آموزش وپرورش باحضور دکتر عرفانی و دکتر مهرتاش برگزارشد.