همایش دوچرخه سواری نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با همکاری نمایندگی ورزش وجوانان بخش طغرالجرد و هیات دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شدودرپایان به قید قرعه به تعدادی ازورزشکاران جوایزی اهداء شد.

همایش دوچرخه سواری نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با همکاری نمایندگی ورزش وجوانان بخش طغرالجرد و هیات دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شدودرپایان به قید قرعه به تعدادی ازورزشکاران جوایزی اهداء شد.