مسابقات هندبال دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی امروز عصردر سالن ورزشی تختی باحضور۵تیم برگزارشدودراخرتیم متوسطه دوم مقام اول وتیم متوسطه اول مقام دوم راکسب نمودند

مسابقات هندبال دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی امروز عصردر سالن ورزشی تختی باحضور۵تیم برگزارشدودراخرتیم متوسطه دوم مقام اول وتیم متوسطه اول مقام دوم راکسب نمودند