جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان دررشته های طناب کشی ،هفت سنگ ،دارت، وسطی ودال پلان باهمکاری هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان ونمایندگی ورزش وجوانان بخش طغرالجرد درمحل سالن ورزشی محمدرسول ا…برگزار شد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان دررشته های طناب کشی ،هفت سنگ ،دارت، وسطی ودال پلان باهمکاری هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان ونمایندگی ورزش وجوانان بخش طغرالجرد درمحل سالن ورزشی محمدرسول ا…برگزار شد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.