همایش کوهپیمایی دختران ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد، لازم به ذکر است این همایش درراستای توسعه ورزش همگانی باهمکاری کمیته ورزش همگانی وورزش بانوان برگزارشد.

همایش کوهپیمایی دختران ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد، لازم به ذکر است این همایش درراستای توسعه ورزش همگانی باهمکاری کمیته ورزش همگانی وورزش بانوان برگزارشد.