شرکت دسته جمعی ورزشکاران نوجوان وجوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل مصلای نمازجمعه وعکس یادگاری باامام جمعه محترم روز جمعه ۲۸ مهرماه

شرکت دسته جمعی ورزشکاران نوجوان وجوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل مصلای نمازجمعه وعکس یادگاری باامام جمعه محترم روز جمعه ۲۸ مهرماه