گل افشانی قبور شهداء توسط تعدادی از ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد.

گل افشانی قبور شهداء توسط تعدادی از ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد.