همایش دوچرخه سواری پدربزرگ های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.

همایش دوچرخه سواری پدربزرگ های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.