نمازوحدت باحضور مسئولین ادارات شهرستان کوهبنان وبه مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل خانه جودو برگزارشد.     

نمازوحدت باحضور مسئولین ادارات شهرستان کوهبنان وبه مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل خانه جودو برگزارشد.