عزاداری مربیان و بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) و هفته تربیت بدنی وورزش درمحل خانه جودو برگزارشد.

عزاداری مربیان و بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) و هفته تربیت بدنی وورزش درمحل خانه جودو برگزارشد.