جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه ریزی هفته تربیت بدنی وورزش درمحل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه ریزی هفته تربیت بدنی وورزش درمحل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.