مسابقات فوتسال جام هفته دفاع مقدس باهمکاری کمیته فوتسال وتربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان وباشرکت ۵تیم به مدت دوهفته درمحل سالن ورزشی تختی برگزارشد ودرپایان دوتیم اداره برق ونیروی انتظامی درامتیازات مساوی شدند وبدلیل حذف یکی ازتیم های شرکت کننده ازجدول مسابقات پس از عدم حضور دردومسابقه تیم اداره برق مقام اول این […]

مسابقات فوتسال جام هفته دفاع مقدس باهمکاری کمیته فوتسال وتربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان وباشرکت ۵تیم به مدت دوهفته درمحل سالن ورزشی تختی برگزارشد ودرپایان دوتیم اداره برق ونیروی انتظامی درامتیازات مساوی شدند وبدلیل حذف یکی ازتیم های شرکت کننده ازجدول مسابقات پس از عدم حضور دردومسابقه تیم اداره برق مقام اول این مسابقات راازآن خود کرد وتیم نیروی انتظامی نایب قهرمان شد.