همایش دوچرخه سواری سالمندان کوهبنان به مناسبت روز جهانی سالمند باهمکاری اداره ورزش وجوانان ، اداره بهزیستی، مرکزبهداشت و آموزش و پرورش و تجلیل ازسالمندان شرکت کننده درهمایش

همایش دوچرخه سواری سالمندان کوهبنان به مناسبت روز جهانی سالمند باهمکاری اداره ورزش وجوانان ، اداره بهزیستی، مرکزبهداشت و آموزش و پرورش و تجلیل ازسالمندان شرکت کننده درهمایش