المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی پسران) به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی پسران) با شرکت ۵۰ ورزشکار در محل منطقه گردشگری خورند برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی پسران)

به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی پسران) با شرکت ۵۰ ورزشکار در محل منطقه گردشگری خورند برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.