المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی دختران) به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی دختران) با شرکت ۶۰ ورزشکار در محل منطقه گردشگری خورند برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی دختران)

به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات ایستگاهی دختران) با شرکت ۶۰ ورزشکار در محل منطقه گردشگری خورند برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.