ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان کوهبنان با موضوع ازدواج و برنامه ریزی هفته ترویج ازدواج آسان درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد.

ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان کوهبنان با موضوع ازدواج و برنامه ریزی هفته ترویج ازدواج آسان درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد.