پاکسازی طبیعت توسط ورزشکاران وجوانان ورزشکاران وجوانان شهرستان کوهبنان دریک اقدام فرهنگی اقدام به پاکسازی طبیعت اطراف وداخل امامزاده بی بی عصمت (س)نمودند.    

پاکسازی طبیعت توسط ورزشکاران وجوانان
ورزشکاران وجوانان شهرستان کوهبنان دریک اقدام فرهنگی اقدام به پاکسازی طبیعت اطراف وداخل امامزاده بی بی عصمت (س)نمودند.