باران مدال برای تیم جودوی شهرستان  هیچ حرفی برای کسی نمیگذارند قهرمانان این دوره همایش جودو نونهالان در استان اقای مجتبی بابایی مقام اول اقای سیدعلی روح الامینی مقام اول اقای امیر حسن عرب مقام اول اقای محمد رضا مجیدی مقام اول اقای مهدی کمساری مقام اول اقای محمدرضامحسن بیگی مقام دوم اقای امیر محمد […]

باران مدال برای تیم جودوی شهرستان  هیچ حرفی برای کسی نمیگذارند

قهرمانان این دوره همایش جودو نونهالان در استان

اقای مجتبی بابایی مقام اول
اقای سیدعلی روح الامینی مقام اول
اقای امیر حسن عرب مقام اول اقای محمد رضا مجیدی مقام اول
اقای مهدی کمساری مقام اول
اقای محمدرضامحسن بیگی مقام دوم
اقای امیر محمد کمساری مقام دوم
اقای محمد حسام شفیعی مقام دوم
اقای امیررضامجیدی مقام دوم
اقای محمد ثمره صیفوری مقام دوم
اقای امیر حسین کمساری مقام سوم
اقای سینا محسن بیگی مقام سوم
اقای مهدی رشیدی مقام سوم

اقای محمدفاضل نامجو مقام سوم