جلسه شورای ورزش کوهبنان بامحوریت برنامه های اوقات فراغت دربخش طغرالجردوبرنامه های دهه کرامت درمحل بخشداری بخش طغرالجردبرگزارگردیدودراین زمینه تصمیم گیری شد

جلسه شورای ورزش کوهبنان بامحوریت برنامه های اوقات فراغت دربخش طغرالجردوبرنامه های دهه کرامت درمحل بخشداری بخش طغرالجردبرگزارگردیدودراین زمینه تصمیم گیری شد