افتتاحیه باشگاه جودو اقایان و بانوان در دهستان جور شهرستان کوهبنان  

افتتاحیه باشگاه جودو اقایان و بانوان در دهستان جور شهرستان کوهبنان