جشنواره بازی های بومی محلی( عیدسعیدفطر) جشنواره بازی های بومی محلی به همت هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت عیدسعیدفطردرروزدوشنبه ۵تیرماه (روزعیدسعیدفطر)درمحل روستای رشک سفلی برگزارشد،دراین جشنواره مسابقات طناب کشی ،پرتاب حلقه ،دال پلان وبازی های سنتی روستایی ویژه آقایان وبانوان روستایی برگزارودرپایان ازنفرات برترتجلیل شد.

جشنواره بازی های بومی محلی( عیدسعیدفطر)

جشنواره بازی های بومی محلی به همت هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت عیدسعیدفطردرروزدوشنبه ۵تیرماه (روزعیدسعیدفطر)درمحل روستای رشک سفلی برگزارشد،دراین جشنواره مسابقات طناب کشی ،پرتاب حلقه ،دال پلان وبازی های سنتی روستایی ویژه آقایان وبانوان روستایی برگزارودرپایان ازنفرات برترتجلیل شد.