عیادت مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان ازورزشکارمصدوم حادثه تصادف چندتن ازمسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان ازآقای حسین غیاثی بازیکن تیم والیبال نوجوانان شهرستان که دراثرسانحه تصادف مصدوم شده بودعیادت نمودندوبرای ایشان ازخداوندمتعال آرزوی سلامتی نمودند.  

عیادت مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان ازورزشکارمصدوم حادثه تصادف

چندتن ازمسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان ازآقای حسین غیاثی بازیکن تیم والیبال نوجوانان شهرستان که دراثرسانحه تصادف مصدوم شده بودعیادت نمودندوبرای ایشان ازخداوندمتعال آرزوی سلامتی نمودند.