در آخرین روز از روزهای هفته جوان ۳۰ نفر از جوانان و ورزشکاران کوهبنانی مسیر میدان امام صادق (ع) تا مهدیه ده خواجه را رکاب زدند و پس از طی این مسیر به قید قرعه به ۱۰ نفر از ورزشکاران جوایز اهداء شد

در آخرین روز از روزهای هفته جوان ۳۰ نفر از جوانان و ورزشکاران  کوهبنانی مسیر میدان امام صادق (ع) تا مهدیه ده خواجه را رکاب زدند و پس از طی این مسیر به قید قرعه به ۱۰ نفر از ورزشکاران جوایز اهداء شد