بازدید دکتر امیر خراسانی از اماکن ورزشی و حضور در جمع ورزشکاران