جشنواره استعدادیابی نوجوانان استان کرمان در رشته های دوچرخه سواری ، ووشو، اسکیت و تیراندازی در سالن فجر برگزار گردید و تعداد ۵ دوچرخه سوار و ۳ نفر اسکیت  شهرستان کوهبنان در این جشنواره حضور داشتند. حضور دوچرخه سواران

جشنواره استعدادیابی نوجوانان استان کرمان در رشته های دوچرخه سواری ، ووشو، اسکیت و تیراندازی در سالن فجر برگزار گردید و تعداد ۵ دوچرخه سوار و ۳ نفر اسکیت  شهرستان کوهبنان در این جشنواره حضور داشتند.

حضور دوچرخه سواران