مسابقات هندبال استان در شهرستان سیرجان برگزار گردید و تیم هندبال شهرستان کوهبنان برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کرد.و آرزوی موفقیت تیم هندبال در مسابقات لیگ استانی که در اردیبهشت ماه ۹۶ در مرکز استان برگزار میگردد را داریم.  

مسابقات هندبال استان در شهرستان سیرجان برگزار گردید و تیم هندبال شهرستان کوهبنان برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کرد.و آرزوی موفقیت تیم هندبال در مسابقات لیگ استانی که در اردیبهشت ماه ۹۶ در مرکز استان برگزار میگردد را داریم.