حضور مسئول امور بانوان وجمعی از مربیان ورزشی د ر سمینار اموزشی توسعه ورزش پاک وفرهنگ ورزش اخلاق مدارانه ،در این سمینار علاوه بر هم استانیهای گرامی ۹ استان دیگر هم شرکت داشتند که استان کرمان میزبان این سمینار بود .این سمینار اموزشی به مدت دوروز ۹و۱۰ اسفند برگزار شد .

حضور مسئول امور بانوان وجمعی از مربیان ورزشی د ر سمینار اموزشی توسعه ورزش پاک وفرهنگ ورزش اخلاق مدارانه ،در این سمینار علاوه بر هم استانیهای گرامی ۹ استان دیگر هم شرکت داشتند که استان کرمان میزبان این سمینار بود .این سمینار اموزشی به مدت دوروز ۹و۱۰ اسفند برگزار شد

.