مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه مسئولین هیات های ورزشی و نائf رئیسان این هیات ها در محل مجموعه ورزشی تختی شهرستان کوهبنان برگزار گردید و نفرات برتر جهت اهداء جوایز معرفی شدند.    

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه مسئولین هیات های ورزشی و نائf رئیسان این هیات ها در محل مجموعه ورزشی تختی شهرستان کوهبنان برگزار گردید و نفرات برتر جهت اهداء جوایز معرفی شدند.