مراسم گل افشانی و عطر افشانی قبور شهدا گمنام شهرستان کوهبنان توسط مسئولین ادارات و هیات های ورزشی در صبح ۱۲ بهمن برگزار گردید .

مراسم گل افشانی و عطر افشانی قبور شهدا گمنام شهرستان کوهبنان توسط مسئولین ادارات و هیات های ورزشی در صبح ۱۲ بهمن برگزار گردید .