نوجوانان دختر ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر  با حضور در مرقد این شهدا و گل افشانی بار دیگر با امام ره و شهدا تجدید میثاق نمودند.

نوجوانان دختر ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر  با حضور در مرقد این شهدا و گل افشانی بار دیگر با امام ره و شهدا تجدید میثاق نمودند.