در چند روز اخیر ،جودوکاران کوهبنان به مسابقات انتخابی جودوکاران کرمان جهت انتخاب در مسابقات کشوری اعزام شدند. علی اکبری و یاسین امیری در این مسابقات برگزیده و جهت شرکت در مسابقات کشوری انتخاب شدند.

در چند روز اخیر ،جودوکاران کوهبنان به مسابقات انتخابی جودوکاران کرمان جهت انتخاب در مسابقات کشوری اعزام شدند.

علی اکبری و یاسین امیری در این مسابقات برگزیده و جهت شرکت در مسابقات کشوری انتخاب شدند.