جودو جودو یعنی زیبایی، یعنی تمرکز، یعنی درثانیه بدونی چه تصمیمی بگیری،یعنی مهارت،یعنی توانایی و…. چقدرخوبه که ما هم به این هنر رزمی که سراسر درس و پند و علم آموزی است بپیوندیم….

جودو

جودو یعنی زیبایی، یعنی تمرکز، یعنی درثانیه بدونی چه تصمیمی بگیری،یعنی مهارت،یعنی توانایی و…. چقدرخوبه که ما هم به این هنر رزمی که سراسر درس و پند و علم آموزی است بپیوندیم….