به مناسبت هفته ی تربیت بدنی یک دوره مسابقات تنیس روی میز ویژه کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان در محل آکادمی تنیس روی میز برگزار شد و در پایان آقایان حسین قربانی ،دکتر فصیحی هرندی، محمد مهدی ابراهیمی، حسین جدیدی به ترتیب اول تا چهارم شده و آقایان داود نیکخواه  وحسین شبانی مشترکا پنجم شدند.

به مناسبت هفته ی تربیت بدنی یک دوره مسابقات تنیس روی میز ویژه کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان در محل آکادمی تنیس روی میز برگزار شد و در پایان آقایان حسین قربانی ،دکتر فصیحی هرندی، محمد مهدی ابراهیمی، حسین جدیدی به ترتیب اول تا چهارم شده و آقایان داود نیکخواه  وحسین شبانی مشترکا پنجم شدند.img_1513

img_1501