مطهره رضازاده از تیم جودوی بانوان موفق به کسب مقام سوم در مسابقات قهرمانی استان شد.

تیم جودوی بانوان شهرستان به مسابقات قهرمانی استان اعزام شد ومطهره رضازاده موفق به کسب مقام سوم گردید.

عکس۲