اولین نشست مشورتی مجمع خیرین ازدواج شهرستان کوهبنان به همت امور فرهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان درمحل دفتر امام جمعه تشکیل شد ودر این نشست آقای علی اصغر نامجو به عنوان رییس مجمع خیرین ازدواج انتخاب ودستورالعمل مجمع خیرین مطرح وتوسط اعضای حاضردر جلسه گزارش کار در زمینه ی امر ازدواج جوانان داده شد […]

اولین نشست مشورتی مجمع خیرین ازدواج شهرستان کوهبنان به همت امور فرهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان درمحل

دفتر امام جمعه تشکیل شد ودر این نشست آقای علی اصغر نامجو به عنوان رییس مجمع خیرین ازدواج انتخاب ودستورالعمل مجمع

خیرین مطرح وتوسط اعضای حاضردر جلسه گزارش کار در زمینه ی امر ازدواج جوانان داده شد

۲۰۱۶۰۱۲۵_۱۶۲۰۲۵IMG-20160125-WA0011