با حضور جودوکاران بخش کیانشهر در خانه جودو کوهبنان (باشگاه شهید مظفری) یک دوره کلاس استاژ و یک دوره مسابقات دوستانه بین جودوکاران کوهبنان وجودوکاران کیانشهر برگزار گردید.        

با حضور جودوکاران بخش کیانشهر در خانه جودو کوهبنان (باشگاه شهید مظفری) یک دوره کلاس استاژ و یک دوره مسابقات دوستانه بین جودوکاران کوهبنان وجودوکاران کیانشهر برگزار گردید.