آموزش سبک جهانی کیوکوشین کای کاراته، شکستن اجسام سخت، آموزش کاتا، دفاع شخصی زیر نظر استاد مجرب شیهان مصطفی قرائی دارنده دان هفتم از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته مکان: خیابان استادیوم، جنب تربیت بدنی زمان: روزهای فرد(یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه) از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ عصر تلفن تماس مربی: ۰۹۳۷۵۱۶۰۰۶۹- شاهرخی

آموزش سبک جهانی کیوکوشین کای کاراته، شکستن اجسام سخت، آموزش کاتا، دفاع شخصی
زیر نظر استاد مجرب شیهان مصطفی قرائی دارنده دان هفتم از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته

مکان: خیابان استادیوم، جنب تربیت بدنی
زمان: روزهای فرد(یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه)
از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ عصر
تلفن تماس مربی: ۰۹۳۷۵۱۶۰۰۶۹- شاهرخی

mohammad karate.wmv