🔸اعزام تیم های ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در جام خوشه چین استان تیم های ورزشی بازی های بومی محلی در دوبخش آقایان و بانوان به استان اعزام شدند. 👈در بخش بانوان ✔️فوتسال بانوان ✔️چوب کشی بانوان ✔️هفت سنگ بانوان ✔️والیبال بانوان ✔️دوومیدانی بانوان 👈در بخش آقایان ✔️دواستقامت پسران ✔️هفت سنگ […]

🔸اعزام تیم های ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در جام خوشه چین استان

تیم های ورزشی بازی های بومی محلی در دوبخش آقایان و بانوان به استان اعزام شدند.

👈در بخش بانوان

✔️فوتسال بانوان

✔️چوب کشی بانوان

✔️هفت سنگ بانوان

✔️والیبال بانوان

✔️دوومیدانی بانوان

👈در بخش آقایان

✔️دواستقامت پسران

✔️هفت سنگ پسران

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان