همایش همگانی ورزش صبحگاهی کارگران، کارمندان و مهندسین معدن کار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته کار و کارگر این همایش در معدن هشونی شهرستان کوهبنان و با استقبال بسیار خوب کارگران برگزار شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان

همایش همگانی ورزش صبحگاهی کارگران، کارمندان و مهندسین معدن کار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته کار و کارگر

این همایش در معدن هشونی شهرستان کوهبنان و با استقبال بسیار خوب کارگران برگزار شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان